AGXTEND

Датчики стану довкілля Farmxtend Датчики стану довкілля Farmxtend
Сенсоры, датчики / AGXTEND
Сенсор біомаси CropXplorer Сенсор біомаси CropXplorer
Сенсоры, датчики / AGXTEND
Сенсор кондуктивності  ґрунту SoilXplorer Сенсор кондуктивності ґрунту SoilXplorer
Сенсоры, датчики / AGXTEND